Use the search field above to filter by staff name.
Heather Haldeman
3rd Grade Teacher
717-684-9780
Megan Herr
1st Grade Teacher
717-684-9780
Jillian Herrschaft
Kindergarten Teacher
717-684-9780
Caitlin Hogan
1st Grade Teacher
717-684-9780
Justin Houghton
Elementary School Counselor
717-684-9780
Esther Huynh
Elementary Teacher
717-684-9780
Molly Jones
School Counselor
717-684-9780
Aileen Kemmerly
ESL Teacher
717-684-9780
Jennifer Kessler
Special Education
717-684-9780
Kelley Kinard
3rd Grade Teacher
717-684-9780
Kim Kline
1st Grade Teacher
717-684-9780
Cassidy Krall
Special Education
717-684-9780
Brittany Lentz
Special Education
717-684-9780
Heather Lischner
Vocal Music Teacher
717-684-9780
Jennifer Martin
4th Grade Teacher
717-684-9780
Tara McCarty
3rd Grade Teacher
717-684-9780
Kristin Moritz
Kindergarten Teacher
717-684-9780
Erin Nissley
Kindergarten Teacher
717-684-9780
Kayla Noll
Instrumental Music Teacher
717-684-9780
Amy Redding
4th Grade Teacher
717-684-9780